ساخت اسباب بازیها وسرگرمیهابرای کاسکو

ساخت اسباب بازیها وسرگرمیهابرای کاسکو

23-درادامه مطلب روش ساخت انواع اسباب بازیها وسرگرمیهابرای کاسکورابخوانید

 

روش ساختن وتهیه اسباب بازیهاوسرگرمیهابرای کاسکوباهزینه بسیارکم

 

کاسکوهابعدازجداشدن ازگله ودسته وخانواده خوددرجنگلهای انبوه ویاپرورشگاههای مصنوعی وواردشدن به خانه های صاحبان(همدمان)جدیدخود،بعدازتامین نیازهای اولیه ای چون فقس مناسب درجای امن وارتفاع وفاصله ای مناسب وثابت وتامین غذاهای مختلف وموردنیازبدن کاسکوجهت تامین ویتامینهاوپروتیین هاوکلسیم وفسفرو...وآب نیازهای روانی وعاطفی دیگری هم دارد.(سعی کنیدتخمه آفتاب گردان راجزء غذاهای اصلی کاسکوقرارندهیدچراکه تخمه آفتاب گردان به علت بالابودن چربی بیش ازحدآن ونداشتن موادموردنیازدیگرکاسکوبه جزانباشتن مقدارزیادی چربی دربدن کاسکووازکارانداختن جگر(کبد)کاسکووپرکردن شکم کاسکوفایده دیگری برای این همدم وعضوجدیدخانواده نخواهدداشت.البته ومتاسفانه به علت راحتی نغذیه طوطی هاباتخمه آفتاب گردان به غلط تخمه آفتاب گردان غذای اصلی طوطی هاشناخته شده که جاداردهرچه سریعترنسبت به تغییراین رژیم غذایی وکاستن ازمقدارتخمه آفتابگردان دررژیم غذایی کاسکوکه برای طوطی ها جزبیمارکردن یاکشتن آنهافایده دیگری ندارداقدام کنیم.کاسکوهادرطبیعت به هیچ وجه (ویابسیاراندک واتفاقی)به تخمه آفتاب گردان دسترسی ندارند،توجه داشته باشیدکاسکوهادرطبیعت ازمیوه هایاغلات وحبوبات مزارع تغذیه میکنندومیزان دسترسی آنهابه تخمه آفتاب گردان غیرممکن یابسیارکم است پس لزومی نداردکه این عادت وفرهنگ غلط تغذیه طوطی باتخمه آفتاب گردان(ویابادام زمینی وپسته به مقدارزیاد)وشناخت تخمه به عنوان غذای اصلی طوطی هارابکارببریم .باعوض کردن رژیم غذایی کاسکووجاگزین کرن تدریجی سایرغذاهای مقوی وپرفایده(به هیچ وجه یکباره تخمه آفتابگردان ویارژیم غذایی قبلیش راقطع نکنید،بلکه آرام آرام وبتدریج هرروز مقداری ازتخمه راکم کنیدوغذاهای دیگرراکه درفصلهای دیگرسایت توضیح داده ام  جایگزین کنیدتاجایی که میزان تخمه آفتابگردان یابادام زمینی ویاپسته وگردودرجیره غذایی کاسکوبه تعداد5یا10 عددتخمه درروزودو تاسه عددبادام زمینی یاپسته یاگردودر2تا3 روزبرسد)تمایل کاسکورابه غذاهای دیگرافزایش وازعلاقه اش به تخمه آفتابگردان کاسته وذایقه اش نسبت بع مصرف دایمی تخمه عوض شودوبه غذاهای مفیدوسالم دیگرراغب شود.توجه داشته باشیدکه تغییررژیم غذایی کاسکووکم کردن تخمه وبادام زمینی و..وسایرغذاهای چرب باعث درمان 80تا90 درصدی بیماری پرکنی کاسکومیشود،این موضوع رابنده شخصادرموردکاسکوپرکن خودتجربه کرده ام ودرمان اورابه این طریق عملی کرده ام(درفصلهای بعدی مفصلادررابطه بااین موضوع خواهم نوشت)).

کاسکوهادرخانه های مانیازبه داشتن مونس وهمدمی دارند که جای خالی همنوعان خودراپرکندوخلاروانی وعاطفی خودراپرکندوباعشوه گری ونازکردن وشیرین زبانی وحرکات آکروباتیک برای همدمش توجه اوراجلب کندورضایتش راجلب کندودرقبال این همه ازخودگذشتگی فقط توقع توجه ونوازش راازطرف همدم (انسان)جدیدخوددارد.علاوه براین ازآنجاکه  کاسکوهاتاآخرعمرخودهمچنان یک کودک 5ساله باقی  میماندنیازمبرمی به داشتن اسباب بازی برای سرگرم شدن وهمچنین تخلیه عقده هایاناراحتی های روانی وهمچنین تنبیه اسباب بازی بجای فردیاحیوان دیگری که توان تنبیه اورانداردوهمچنین انتفال لحن ناراحت وخشمگین یاملامتگرصاحب خودبه عروسک برای نشان دادن تحکم خویش به اسباب بازی دارد.

ازآنجاکه کاسکوهابیشتر از 6تا8 ساعت ازشبانه روزرابه پرآرایی میپردازنداگراسباب بازی وسرگرمی دراختیارنداشته باشندویاچیزی برای جویدن وخردکردن  نداشته باشندلاجرم سراغ پرهای خودمیروندوبزودی دچارپرکنی کم تاپیشرفته میشوند.

ازآنجاکه قیمت اسباب بازیهادرفروشگاههای مختلف سلیقه ای ومتفاوت وهمچنین تاحدی گران میباشدوتهیه آن برای هر صاحب کاسکومقدورنیست(ازآنجاکه کاسکوهراسباب بازی رابیش 2تا3روزسالم نگه نمیداردوپس ازآن باجویدن وخردکردن آن رانابودمیکندلذاخریدن اسباب بازیهای گران قیمت آن هم برای 2تا3روزمقرون به صرفه نیست)،لذااینجانب به ساخت اسباب بازیهای ساده ودرعین حال همتای اسباب بازی های بیرون پرداختم ودرصددبرآمدم تاروش ساخت این اسباب بازیهارابرای دیگرکاسکوداران هم مطرح کنم تاهم آنهاملتزم به پرداخت هزینه های گزاف برای خریدآن نشوندوهم کاسکوهرچقدرکه میخواهداسباب بازیهایش رابشکندوبجودونابودکندولذت ببردوآرامش بیابدودرعین حال صاحب کاسکوازدیدن بازی کاسکوباآنهااحساس شادی ومسرت کند.

ابتداازساخت اسباب بازیهایی باطرحهای ساده وزمان کم برای ساخت شروع میکنیم تادرانتها به ساخت سایراسباب بازیها هم برسیم:

 

-     یک طناب کنفی نسبتاضخیم حدودابه قطرانگشت اشاره تهیه کنید.طناب راچهارتاپنج دفعه به ارامی شسته(تاپیچهای آن بازنشود)وسپس به مدت یک روزدرآب بخوابانید(به جهت رفع هرگونه خاک وچربی وآلودگی)وسپس درآفتاب بگذاریدتاکاملاخشک شود،سپس دوتاسه گره به فواصل پنج تاده سانتیمتربه طناب بزنیدوطناب راازبالابهدوتاازمیله هاگره بزنیدبطوریکه الباقی آن(قسمتی که گره روی آن است)تاپایین قفس آویزان گرددولی به کف قفس نرسد.خواهیددیدکاسکوبیشترین وقت خودراصرف بازکردن گره هاوجویدن طناب وبالاوپایین رفتن ازآن وانجام حرکات آکروباتیک میکندوازبازی بااین وسیله ساده نهایت لذت رامیبردوسرگرم میشود.

-     یک زنجیرپلاستیکی نسبتاضخیم (غالبابرای باغچه های تزیینی ویادکورهای لباس یادکورمغازه هااستفاده میشود)ازیک طرف قفس به طرف دیگرقفس ببندیدبه طوریکه به شکل حرف یو (U)انگلیسی دربیاید.خواهیددیداین زنجیرساده وارزان بازیچه کاسکوشماخواهدشدوباجویدن وگازگرفتن وهل دادن وتاب بازی باآن انرژی خودرابطورکامل تخلیه خواهدکرد.سعی کنیداین زنجیرجلوظرف غذاوآب کاسکورانگیردوضخامتش هم خیلی کم نباشد(چراکه کاسکوبه سرعت آن رانابودمیکند)والبته توجه داشته باشیدکه زنجیربصورت خودررنگ باشدورنگ یاچیزی روی آن نباشدکه باجویدن کاسکوازروی آن وربیایدوواردبدن کاسکوشود.ازآنجاکه این زنجیرهای پلاستیکی دررنگهای مختلفی وجوددارندباتهیه رنگهای مختلف آن میتوانیدهم منظره قفس رازیباکنیدوهم نشاط کاسکورابیشترکنید.)

-     توپهای لاستیکی محکم وپلاستیکی مشبک (ازجنس محکم وبدون پوشش مصنوعی)کوچک که صدای جغجغه میدهند ازاسباب بازیهای موردعلاقه کاسکواست،چراکه هم جاهایی داردکه کاسکوبامنقارش آن رابگیردوباخیال راحت برای رسیدن به وسط توپ وجغجغه آن رابشکندوهم ازتکان دادن وصدادادن توپ لذت ببرد.

-     تعدادی حصیریانی خیزران یانی بامبونازک تهیه کنیدوبه دقت آنهاراتمیزکرده وبشویید سپس آنهارابه قطعات 15تا20سانتیمتری تقسیم کنید.میتوانیدحصیرهایانی هارایک درمیان بین زنجیرهای پلاستیکی قراردهیدتاکاسکوخودش باکنجکاوی آنهارابیرون بکشدوبجودویاآنهاراازوسط بوسیله یک رسته طناب کنفی بصورت افقی وبافاصله 5 سانتیمتربه یکدیگرببندیدبطوریکه تعداد5تا8عددازاین چوبهادریک راستاازبالابه پایین قرارگیرند(توجه داشته باشیدکه طناب کنفی زیادضخیم نباشدتاهم کاسکوبتواندچوبهاراجداکندوهم طناب رابجودوپاره کند) سپس یکسرطناب رابه میله بالای قفس گره بزنیدبطوریکه آخرین چوب آویزان شده روبروی پای کاسکوقرارگیرد.خواهیددیدکاسکووقت زیادی راصرف بیرون آوردن چوبهاوپاره کردن طنابهامیکندوازجویدن وتکه تکه کردن آنهالذت میبرد.

-     راحت ترین اسباب بازی وسرگرمی برای کاسکو،لوله کردن یک کاغذسفیدوتمیزبه قطرانگشت کوچک وچسباندن یک تکه چسب دروسط آن است.کاسکوتاتکه تکه کردن تاآخرین قسمت کاغذلوله شده ادامه خواهددادوسرگرم خواهدشد.

-     تهیه تعدادی النگوپلاستیکی کودکانه(که رنگهای متنوعی داردوبسیارارزان است)وبستن تعدادی ازالنگوهابوسیله یک تکه طناب کنفی به یکدیگروآویزان کردن بقیه النگوهابصورت دنباله به پایین النگوبطوریکه تاپایین قفس برسدولی باکف قفس تماس پیدانکند.کاسکوازروی کنجکاوی تک به تک آنهارابررسی میکندوبارهاهرکدام ازآنهاراگازمیگیردومیجودودرهم میپیچدوازآن بالاوپایین میرودودرنهایت طناب بین آن رامیجودوآنهاراازهم جدامیکند.سعی کنیددربالاترین قسمت آویزالنگوهایک زنگوله کوچک آویزان کنیدتاکاسکوباتکان دادن النگوهاوشنیدن صدای زنگوله به بازی باآن ترغیب شود(حتمازنگوله ازنوعی باشدکه رنگ شده نباشدولایه روی آن باگازگرفتن کاسکوکنده نشودویاقطعه وسط زنگوله که باعث ایجادصدامیشودبه راحتی کنده نشودکه خدای ناکرده درگلوی کاسکوبرودوباعث خفگی اوشود).

-     حتمادسته کلیدکودکان خردسال رادیده ایدکه چندکلیدبزرگ ورنگی درآن وجوددارد.این اسباب بازی ارزان برای کاسکویک سرگرمی مطلوب وشاداست وکاسکوازتکان دادن،گازگرفتن وانداختن وبرداشتن وجدال باآن لذت میبرد.

-     چندتکه چوب نازک ازشاخه درخت چناریابیدیابلوط یاهردرخت غیرسمی(به غیرازآلبالووگیلاس)دیگرتهیه کنیدوپوست روی آن رابکنیدوبه دقت آنهارابشوییدوبه تکه های 10تا15سانتیمتری ببریدوبه روش بستن حصیرآنهارابه یکدیگرمتصل کنیدویابصورت یکی درمیان درجهت مخالف(البته افقی)بصورت علامت جمع بافاصله 5سانتیمترازیکدیگرویابصورت ضربدرویامربع ویاباسوراخ کردن آن وردکردن طناب کنفی ازبین آن ویابصورت دایره ای ویاهرطرح دیگری که خودتان میپسندیدآن هارابه هم متصل کنیدوسپس دراختیارکاسکوبگذاریدولی حتماازتمیزوغیرسمی بودن شاخه اطمینان حاصل کنید.حتی متوانیدتعدادی راآماده نگه داریدوچندتاازآنهارادرآب بگذاریدتابصورت شاخه تازه دراختیارکاسکوقراردهیدوهروقت کاسکوآنهاراجویدتعدادی دیگردراختیارش بگذارید.

-     چندتکه کف دریاازعطاری بخرید(خیلی ارزان است وتعداد10تا15عددآن هم سبک است وهم دراندازه های مختلف درعطاری هاموجوداست وتعداد10تا15عددمتوسط وبزرگ کف دریاشایدهزارتومان هم نشود)وبوسیله چاقویاسوهان یادریل (چون کف دریاتردوخشک است براحتی سوراخ میشود)وسط یاگوشه آنهاراسوراخ کنیدویک طناب کنفی ازبین آن ردکنیدوبین هرکف دریابابعدی یک گره بزرگ بزنید(سعی کنیدکف دریاهمیشه خشک دراختیارکاسکوقرارگیردچراکه وقتی خیس میشودبوی بدی ازآن متساعدمیشودوکاسکوبه آن علاقه ای نشان نمیدهد)وبه شکل حرف انگلیسی ( U  )به دوطرف قفس ببندید،خواهیددیدکه کاسکوازشکستن وخردکردن آنهاچقدرلذت میبردوساعتهاباآن سرگرم میشود.

-     چندبلوک معدنی (ازفروشگاههای پرنده فروشی منصف وارزان فروش)تهیه کنید(حتی المقدوردرچندرنگ)سپس بلوک رابه شکلهای مربع،مثلث،دایره و...بوسیله اره ببریدووسط آنهاراسوراخ کنیدویک تکه طناب کنفی ازوسط سوراخهاردکنیدوبین هرشکل وتکه یک گره بزرگ بزنید.کاسکوباجویدن این بلوکهای معدنی خوراکی علاوه برتامین کلسیم وویتامین مقداری سنگ ریزه هم برای هضم غذادریافت میکندودرضمن ساعتهابااین اسباب بازی سرگرم میشود،سعی کنیدبلوکهای معدنی ویتامینه تهیه کنیدتاکاسکوبه مقدارکافی درحین بازی باآن ویتامین وسایرموادمعدنی موردنیازبدنش رادریافت کند.

-     به یک نجاری بروید وازاوبخواهیدمقداری ازچوبهای پرت وبیخودرابه شمابدهد.سپس چوبهارابه خانه برده وبه دقت آنهارابررسی کنیدوآنهایی که رویشان کپک یالکه های سبزیاتخم حشرات یاقارچ یاچیزهایی شبیه تارعنکبوت است به دوربریزیدوالباقی رابادقت بشوییدوبه مدت یک روزدرآفتاب پهن کنیدتاکاملاخشک شود(حتمادرزیرنورمستقیم آفتاب پهن شودتاعلاوه برخشک شدن کاملاضدعفونی شودواگرچیزی روی آنهامانده ازبین برود.سپس چوبهایی راکه قطرشان بین 5میلیمتروکمتراست راجداکنید.حال بادقت وحوصله این چوبهای نازک را(اصولااکثرچوبهای موجود درنجاری هاازجنس چوبهای سفیدروسی یاچناروتبریزی است)باکمان اره (یااگرفنی هستیدبااره عمودبریامینی فرز)بااحتیاط کامل شروع به بریدن چوبهاکنید.چوبهارابه اشکال مربعهای 3سانتیمتردر3سانتیمترویامثلث باهمین ابعادویادایره باهمین قطرویاهرشکل دیگری که میخواهید(البته بااحتیاط کامل که آسیبی به خودتان نزنید)برش دهید.سپس چوبهای برش خورده رادرست ازوسط سوراخ کنید(بادریل ویامیخ)سپس مجدداتمام چوبهارادرظرف آب بریزیدوکاملابشوییدوسپس مجدداآنهارادرآفتاب پهن کنید(البته این مرحله رامیتوانیدقبل ازشستشوی اولیه هم انجام دهیدولی بهتراست که چوبهادوبارشسته شوند.دقت داشته باشیدکه روی چوبها هیچ اثری ازلاک یالاک الکل یاسیلریاکیلریارنگ ازنجاری نمانده باشدواگرچنین تکه چوبی موجودبود(رنگ شده ویالاک الکل زده ویادارای هرنوع پوشش صنعتی دیگر)حتماآن رادوربیندازید.پس ازخشک شدن چوبهابه یک شیرینی فروشی یافروشگاه مواداولیه شیرینی فروش هاویاداروخانه ویاداروخانه های دامپزشکی برویدوازآنهاچندشیشه رنگ خوراکی(حتی المقدورویتامینه وباتاریخ انقضاء )درچندرنگ(قرمز،سبز،زردو...)خریداری کنید(توجه داشته باشیدرنگهای خوراکی بسیارارزان هستندولی نوع ویتامینه آن که درغذای کودکان هم استفاده میشودکمی گرانتراست)سپس چوبهای برش داده شده رادرظرفی ریخته (برای هررنگ تعدادمشخص)وطبق دستورروی شیشه ازرنگ خوراکی روی آنهابریزیدوکمی هم آب طبق دستورالعمل روی آن بریزیدوبگذاریدتاچوبهابه مدت چندساعت درظرف محتوی رنگ خوراکی بماندتارنگ بگیریدوسپس آنهارادرآبکش ریخته وروی یک ظرف تمیز(جداازهم)پهن کنیدتاکاملاخشک شوند.پس ازخشک شدن چوبهااگرمیله استیل همانندآنچه به عنوان قفل درقفس کاسکواستفاده میشوددراختیاردارید(واگرچنین میله ای دراختیارنداریدازطناب کنفی نازک استفاده کنید)میله راهمانندسیخ جوجه کباب ازوسط سوراخهابه ترتیب رنگ(یک درمیان)ردکنیدوته آن رامحکم کرده(اگرازطناب کنفی استفاده میکنیدته آن راگره بزنید)وبالای آن رابه شکل قلاب درآوریدوبه بالای قفس ودرمحیط کنارظرف غذاکاسکووجلوی دیداوآویزان کنید(اگرطناب کنفی است آن رابه بالای قفس محکم گره بزنید).توجه داشته باشیدبه هیچ وجه برای میله وسط چوبهاازمیله مسی یابرنجی ویاچیز دیگری استفاده نکنید(مخصوصامیله های رنگ شده که برای کاسکو سم میباشد)چراکه خدای ناکرده باعث مسمومیت ومرگ کاسکوخواهدشد. خواهیددیدکه کاسکوازبازی وتکه تکه کردن چوبهاچه لذتی میبرد(البته اگرباآن آشنایی نداشته باشداحتمالاازآن فاصله میگیردوقارمیکشدپس بهتراست هراسباب بازی راآرام آرام وبتدریج ابتدابیرون قفس قراردهیدسپس بعدازچندروزآن راداخل قفس ببریدوبادستتان آن رابه کاسکومعرفی کنیدوچنددقیقه باآن بازی کنیدتاترس کاسکوبتدریج ریخته وبه سمت آن بروددرغیراینصورت اگرهرجسم تازه ای رابه یکباره برای کاسکونصب کنیدباعث ترس اومیشویدوشایدحتی باعث سکته یامرض ترسی یاپرکنی کاسکوشوید)ورنگهای موجودباعث هیجان بیشترکاسکوبرای کندن وجویدن تکه های چوب میشودوصدالبته اگررنگ خوراکی ویتامینه باشدفوایدبسیاری رابرای کاسکوخواهد داشت وویتامینهای لازم برای کاسکوراتامین میکند.همچنین باایجادرنگهای خوراکی میتوانیدکاسکوراهم تربیت کنیدورنگهارابه اوبشناسانیدتابادیدن هررنگ نام آنراتکرارکند(روش تربیت وآموزش الکس کاسکوی نابغه)ویاشکلهارابه اوشناسانده وازاوبخواهیدنام شکل راتکرارکند(البته این کارزمان وصبرزیادوپشتکارصاحب کاسکورابه عنوان یک مربی خوب میطلبد).سعی کنیدهروقت نیم میله (یاطناب کنفی)خالی شدسریعابه جایگزین کردن تکه های چوب اقدام کنید،چراکه این وسیله (همانطورکه به شماثابت خواهدشد)یکی ازبهترین اسباب بازی های کاسکوبه شمارمیرودوکاسکوبیشترین وقت خودرا(حتی عصبانیت خودراسرتکه های چوب تخلیه میکند)باآن خواهدگذراند.

-     چندتوپ پینگ پنگ تهیه کنیدوروی آن بصورت صلیب یاعلامت جمع خط بکشیدوسپس فاصله های خالی راباچاقوجداکنید،البته میتوانیدبه راحتی چندسوراخ متوسط درچندجای توپ ایجادکنیدتاکاسکوبتواندبامنقاروپای خودآن رابگیردوگازبگیردویابجودویاآنرابه اطراف پرتاب کند(سعی کنیدتوپهارادررنگهای متفاوت وازجنس مرغوب تهیه کنید).ازآنجاکه جنس توپهای پینگ پنگ ازپلاستیک محکم است کاسکونمیتواندآنرابخورد،بنابراین خطری برای اونخواهدداشت.(فقط به خاطر داشته باشیدکه توپهاخودرنگ باشدوبوسیله رنگ یاپوشش صنعتی رنگ نشده باشد)توپهارابه میله ای ازقفس یاازسقف ویادرظرف برای کاسکوبگذاریدتاهروقت میل داشت سراغ آن برود،البته بهتراست شماجلوی کاسکوباتوپهابازی کنیدتاهم ترسش بریزدوهم طرز بازی باآن رایادبگیرد.

-     بااستفاده ازطناب کنفی نازک وپیچیدن طناب به دوریک توپ پینگ پنگ وگره زدن روی توپ میتوانیدیک توپ دیگربرای کاسکوبسازیدکه چون گره روی آن وجودداردکاسکومدتهابرای بازکردن گره هاتلاش میکن ووقت خودراپرمیکند.

-     سراغ ظرف ماکارونی خودبرویدوچندعددازماکارونی های نازک رادرظرف آب جوش یاگرم بریزیدتانرم شودسپس رشته رشته آن رادوریک پوست تخم مرغ یاتوپ پینگ پنگ بپیچیدویادوریک بادکنک کوچک بپیچیدتابعدبتوانیدبادکنک راازداخل ماکارونی ها(باسوراخ کردن بادکنک)بیرون بیاورید.بادکنک ازخطرناک ترین وسایل برای کاسکواست چراکه صدای ترکیدن آن باعث سکته یامرض ترسی یاپرکنی ودرنهایت مرگ کاسکومیشودوازطرفی اگر کاسکوبادکنک رابخورددرقسمت ورودی غذاوچینه دان گیرمیکندوحتماکاسکوراخفه میکندپس سعی کنیدهیچوقت بادکنک رادراختیاراین کودک همیشه 5 ساله قرارندهید.پس ازخشک شدن ماکارونی هامیتوانیدتوپ ویاپوست تخم مرغ راباخردکردن ازداخل ماکارونی بیرون بیاوریدویامیتوانیدپوست تخم مرغ راداخل ماکارونی بگذاریدبماندتاکاسکوآنراهم بجودومقداری ازآن راهمراه ماکارونی بخوردتامقداری ازکلسیم موردنیازبدنش تامین شود.درموردبادکنک بازهم تاکیدمیکنم که حتماآنراازداخل ماکارونی خارج کنیدوبه هیچ وجه دراختیارکاسکوقرارندهید.خواهیددیدکاسکوساعتهابااین توپ خوراکی سرگرم میشودواگرتعدادرشته های آن زیادترباشدبیشترتلاش میکندتابه وسط آن برسدپس همیشه تعدادی ازاین توپهادراختیارکاسکوقراردهیدتاهم کربوهیدرات وهم مقداری کلسیم(موجوددرپوست تخم مرغ)به بدن کاسکوبرسدودرعین حال باعث سرگرمی اوشود.

-     یک کلاف گره گره طناب کنفی (بدون پرز)وسیله سرگرمی خیلی خوبی برای کاسکواست.موکداتکرارمیکنم که درساخت اسباب بازیهای قبلی هم اگرازطناب کنفی استفاده میکنیدحتماازنوع بدون پرزآن باشد(میتوانیدازطنابهای نخی موجوددرابزارفروشی هااستفاده کنیدوبعدازشستن وخشک کردن آنرارشته رشته کنیدوبه ضخامت موردنیازاستفاده کنید)چراکه پرزها واردسوراخ بینی ومجاری تنفسی ومسیرتغذیه کاسکومیشودوعلاوه برایجادحساسیت وعطسه برای کاسکواحتمال پیچیدن وجمع شدن درگلوی کاسکووجودداردکه درنهایت خدای ناکرده باعث مرگ کاسکومیشود.طناب کنفی(بدون پرز اسباب بازی خواهدبودکه کاسکوهمانندیک گربه باآن بازی میکندوآن رابه اطراف پرتاب میکندواگرآزادباشدبه دنبال آن میدود.بااین توپهای کوچک شمابه راحتی میتوانیدفوتبال بازی کردن وشوت کردن بامنقارویاهردوپارابه کاسکوآموزش دهیدبه شرطی که بتدریج وباحوصله جلوبرویدویکبارتوپ رابه سوی اوقل ندهیدکه باعث ترس همیشگی کاسکوازتوپ شود.اصولاکاسکوهاباهرچیزی که صاحبشان باآن بازی کندعلاقه مندمیشوندوبه سمت ان می آیندوباکنجکاوی وفضولی آن راتصاحب میکنند.

-     وقتی بستنی میخورید،چوبهای آن راجمع کنیدوکاملابشوییدوخشک کنید(حتماباآب جوش شسته شودتاهرگونه باکتری ومیکروب که ازدهان انسان روی چوب مینشیندازبین برودویاحتی المقدورقبل ازخوردن بستنی چوب آن راجداکنیدوبشویید)وسپس همانطورکه قبلاتوضیح داده شدآنهارابارنگ خوراکی رنگ کرده ووسط آن راسوراخ کرده وبوسیله طناب نخی یاکنفی(بدون پرز)بصورت یک سیخ جوجه کباب (میتوانیدبین هرچوب بستنی تکه ای ازنی خیزران بریده شده وتمیزشده رانیز قراردهید)وبارنگهای یک درمیان درآوریدوآنرابصورت عمودی ازبالای قفس ویابصورت افقی به دوطرف قفس ودردسترس کاسکوببندیدتاکاسکوازشکستن وکندن چوبهای نازک لذت ببردوسرگرم شود.

-     وقتی نارگیل میخوریدپوست ضخیم ومحکم آنرانگه داریدوسپس تکه ای ازآنرابریده وبصورت برعکس بصورتی که سطح زبروبرآمده آن به سمت کاسکوباشدآنرابه گوشه ای ازقفس ببندید(بهتراست وسط آنراسوراخ کرده وباطناب نخی به قفس ببندید)تاهم کاسکوآنرابجودوهم باساییدن منقارش به سطح پوست نارگیل منقارخودراآرایش وپوسته های قدیمی رابریزدوهم منقارش بیش ازحدبلندنشودوشکل آن درحدایده آل کاسکوبماندوهمچنین سطح روی منقارکاملابراق شود.(البته دراین موردهم یادتان باشدپوست نارگیل راکاملاشسته وبگذاریدتاخشک شودوسطح آن کاملاتمیزوعاری ازهرگونه میکروب ویازدگی یاقارچ یاهرچیزدیگرباشد)میتوانیدازپوست نارگیل برای ساختن ظرف غذاومیوه وجای اسباب بازی هم استفاده کنید(ازآنجاکه پوست نارگیل بسیارمحکم وضخیم است کاسکونمیتواندآن رابشکندویاتکه تکه کند)وبابریدن وسوراخ کردن آن ظرفی زیباوطبیعی وهمچنین کاربردی(برای ساییدن منقارکاسکوبرروی لبه هاویاسطح آن توسط کاسکو)برای کاسکوبسازیدوعلاوه برسرگرم کردن کاسکوازظرف غذایی که خودتان ساخته ایدلذت ببریدوعلاوه برآن جلوه طبیعی قفس راحفظ کنید.همچنین میتوانیدباتکه های 3سانتیمتری پوست نارگیل هم به روشهای قبل برای کاسکوسیخ پوست نارگیل درست کنیدتاکاسکوبتواندمانندچورتکه باآن بازی کرده وآنرابجود.

-     بااستفاده ازشاخه درخت ویامیله استیل (همانندمیله قفل قفس)برای کاسکوتاب بسازید.بدینصورت که یک شاخه نرم درخت راانتخاب وباخم کردن آن بصورت حرف یو(U)انگلیسی برعکس(∩)وگره زدن ومحکم کردن به یک تکه چوب ازجنس دسته طی چوبی ویاتکه ای ضخیم ترازچوب درخت برای نشیمنگاه کاسکووپیچیدن طناف کنفی بدورنشیمنگاه تاب برای کاسکوتابی به ارتفاع حدود25 سانتیمتروعرض حدود20تا25 سانتیمتر(باتوجه به جثه کاسکوهااین ابعادرابه دلخواه بزرگتریاکوچکترکنید)بسازید.میتوانیدباخم کردن یک میله استیل(همانندقفل میله ای قفس یامیله های استیل قفس)بصورت یک یو(U)برعکس وگذراندن تکه چوبهای رنگ شده(بارنگ خوراکی وویتامینه وسوراخ شده ازمیله وپرکردن سرتاسرمیله باتکه چوبهاوپیچیدن طناب نخی یاکنفی(بدون پرز)دورنشیمنگاه تاب(قسمت افقی پایین ناب)تابی زیباوکاربردی برای کاسکوبسازیدکه علاوه برنشستن برروی آن باشکستن وتکه تکه کردن چوبهاسرگرم شودولذت ببردوشمانیزازدیدن بازی کاسکوروی تاب هیجان زده شویدولذت ببرید.(همانطورکه قبلاهم گفته شدهرشی جدیدماننداسباب بازی یاتاب ویاهرچیز دیگررابه آرامی وبتدریج به کاسکوبشناسانیدتاترس کاسکوازآن بریزدوبادیدن بازی شما باآن وسیله به بازی باآن راغب شود.برای یاددادن تاب بازی به کاسکوونشاندن کاسکوروی تاب بدون ترساندن اوبایدحوصله کافی داشته باشیدووخلاقیت راهم باصبرترکیب کنیدتابه نتیجه دلخواه برسید).

-     همانطورکه قبلانیز توضیح دادم بااستفاده ازماکارونی خشک میتوانیداسباب بازیهای زیادی رابرای کاسکوبسازیدوالبته خودماکارونی خشک به تنهایی بهترین وسیله برای جویدن کاسکو است.میتوانیدباگرفتن رشته های ماکارونی خشک روی بخارکتری آن رانرم کنیدوباپیچیدن چندرشته به هم یاگردکردن یابافتن آنهابه هم یاپیچیدن بصورت ضربدری یابه شکل مربع ویاهرشکل دیگری که علاقه داریدوخشک کردن آن اسباب بازیهای متنوعی برای کاسکوبسازید(میتوانیدبارنگهای خوراکی هم آنهارارنگ آمیزی کنید)،ازآنجاکه کاسکوها علاقه زیادی به شکستن وخردکردن وسایلشان دارندهرکدام ازشکلهایی که ازماکارونی ساخته میشوندبرای یک تادوساعت بازی کاسکوکافی است.میتوانیدبعدازخردشدن کامل هرکدام ازوسایل بازی بعدازچندساعت اسباب بازی دیگرراجایگزین کنید.

-     همانطورکه دیدیدساختن اسباب بازی ووسیله سرگرمی برای کاسکوکارزیادسختی نیست،فقط کمی حوصله وخلاقیت میخواهدتاازهرچیزی که برای کاسکووانسان خطرناک نیست وسیله ای زیباوکاربری برای کاسکوساخت.توجه داشته باشیدکه بعدازساختن اسباب بازیهاهمه آنهارایکجابرای کاسکونگذارید،هرکدام ازاسباب بازیهاراجداگانه ویادوبه دوبرای اوبگذاریدوبعدازشکسته شدن توسط کاسکو(ویابعدازچندروز)بااسباب بازی دیگرتعویضش کنیدتاهم اسباب بازی برای کاسکوتکراری وبی اهمیت نشودوهم منظره قفس برای شماتکراری نشود.باتعویض بنوبت اسباب بازیها،کاسکو هیجان بازی باآنهاراپیدامیکندومیل واشتیاقش بطورچشمگیری برای بازی باآنهاافزایش می یابد.برای سرگرم کردن کاسکولازم نیست حتماهزینه های سنگینی برای آن پرداخت کنیدبادقت به اطراف ودقیق شدن برروی هروسیله(دیدن کاتالوگ اسباب بازی پرندکان یادیدن این وسایل درپت شاپ ها) براحتی میتوانیدباوسایل وابزاربی خطر آنهاراباهزینه ای بسیاراندک بسازیدوهم خودتان از خلاقیتتان لذت ببریدوهم کاسکوازبازی باآن لذت ببرد.

 

 

یک دشمن یاحریف فرضی برای کاسکوتهیه کنید

 

هرکاسکورام ویاهرکاسکویی که درخانه های مارام واهلی میشودبعدازورودبه خانه ماویابعدازرام شدن به یک حریف فرضی برای تخلیه عصبانیت وتنبیه آن به عنوان کودک فرضی خودویاهمدم ساعات تنهایی خودنیازدارد.باخریدیک اسباب بازی کوچک (به اندازه حدودیک سوم جثه کاسکوویاکوچکتر)که ازجنس پلاستیک محکم ورنگ نشده(خودرنگ) باشدوهیچگونه پوشش صنعتی یارنگ روی آن نباشدبرای کاسکویک حریف فرضی بسازید.این عروسک یااسباب بازی هرشکلی میتواندباشد:بصورت خرس،فیل،مار،اردک و...یاهرشکل ورنگ دیگری که شماازآن خوشتان می آید.به تازگی اسباب بازیهای کوچکی برای کودکان به بازارآمده که علاوه برارزان بودن،زیبا وشکیل است ودرضمن قسمتهای مختلف بدن وگردن آن به اطراف میچرخدوصدای جغجغه یاقرچ قرچ میدهد وبه خاطراستحکام بالای آن براحتی نمیشکندوکاسکوازبازی باآن لذت میبرد.میتوانیدازعروسکهای لاستیکی محکم وغیرسمی وغیررنگی که درقسمت تحتانی آنهاسوت کوچکی وجودداردوبرای کودکان بی خطراست نیزاستفاده کنیدوبعدازآشناکردن کاسکوبااسباب بازی جدیدوبازی کردن خودتان باآن وسیله وریختن ترس کاسکو،اسباب بازی رابرایش نصب کنید.

سماحتماازرفتارکاسکوباآن عروسک تعجب خواهیدکرد،چراکه کاسکوهروقت ازدست شمایاکسی یاچیزی ناراحت است ویاوقتی شماراصدامیزندوشمابه اوتوجه نمیکندویاتشنه وگرسنه است وشمافراموش میکنیدبرایش آب وغذابگذارید ویاوقتی کاسکوبرای شماشیرین زبانی وشیرین کاری میکندتاتوجه شماراجلب کندوشمابه اوتوجه نمیکنیدویاوقتی حوصله اش سرمیرودوبیکاراست به سراغ این عروسک میرود(سعی کنیداین عروسک همیشه درقفسش درگوشه ای یاجایی ثابت ویاآویزان ودردسترس کاسکوباشد)وبازدن منقارش به عروسک وگازگرفتن ان سعی درتخلیه ناراحتیش میکندوهمچنین گاهی واژه هایی که شمابرای منع ویاامربه کاسکوبه یک کاربکارمیبریدراتکرارمیکند(مثل نکن،گازنگیر،نکش،نخور،بخور،بروتو،بروبالاو..)وبه شدت بامنقارش به عروسک ضربه میزندوسعی درتقلیدرفتاروکلمات شمامیکندوبدینصورت ناراحتی خودراسرعروسک خالی میکندودرضمن رفتارنادرست شماراباکاسکوبه شمانشان میدهد.البته گاهی هم ازسردوستی باعروسک واردمیشودوبااوبه مهربانی رفتارمیکندواورابامنقارش نازمیکندوبااوحرف میزندوگاهی سرش راپایین عروسک میکشدوخودش رابوسیله عروسک نازمیکند.بطورکلی اگرکاسکوازیک عروسک خوشش بیایدوآن رابپذیردساعتهایی که شمادرکنارش نیستیدراباعروسک میگذراندوخوشحالی وناراحتی خودراباعروسک تقسیم میکند.(استفاده ازعروسک برای درمان پرکنی کاسکوبسیارمفیداست)

درکل همیشه به یادداشته باشیدازاسباب بازی هایی که برای یک کودک پنج ساله وکوچکترخطرناک وسمی نیست وابعادش ازیک سوم جثه کاسکوکوچکتراست میتوانیدبرای سرگرم کردن کاسکواستفاده کنیدوخودتان هم ازبازی این کودک همیشه پنج ساله لذت ببرید.

موفق باشید


نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است پس از تائید مدیر نمایان شود.
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنید


  1. نظر nima عزیز :

    اینقدر که با حوصله راجب این پرنده گفتین من فکر کنم کسایی که به کاسکو علاقه ندارن با مطالب که شما گذاشتین نظرشون عوض بشه بعدم میرن تو گوگل و سرچ میکنن قیمت خرید کاسکو ولی فکر کنم کاسکو به کودک 3 ساله بیشتر بخوره به هر حال بازم ممنون خسته نباشید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA Image Reload Image