كتاب مرغ عشق نوشته انته ولترقسمت 1

كتاب مرغ عشق نوشته انته ولترقسمت 1

درادامه مطلب قسمت 1 متن كامل كتاب مرغ عشق نوشته انته ولتررابخوانيد(به خاطرحجم زيادمطلب مجبوربه تقسيم آن به 4قسمت شدم.عکسهای مربوط به مرغ عشق رادرقسمت عکسهای جالب ازمرغ عشق باذکرعنوان ببینید)

مرغ عشق

(شناخت نگهداری تغذیه امراض تکثیر پرورش)

نویسنده:آنته ولتر

مترجم:دکترعلی فرشچی

جمع آوری وتدوین وتایپ مجدد:خسروتهرانی

((بنام خدا))

مقدمه خسروتهرانی

این کتاب بامقداری تغییرات بطورکامل برای شماعزیزان ودوستداران مرغ عشق وطوطی سانان توسط اینجانب جمع آوری وتایپ شده است.مطالب موجوددراین کتاب بسیارجامع وکاربردی وپرارزش برای دوستداران طوطی سانان میباشد.همانطورکه میدانیدامروزه نگهداری ازانواع حیوانات خانگی بسیارمرسوم ولذت بخش شده  است وداشتن اطلاعات کامل وعلمی دراین خصوص به مادرنگه داری ازاین حیوانات که به خواسته خودبه خانه های ما نیامده اندبسیارکمک میکندودرعین حال این حیوانات نیزکمال راحتی رادرکنارماخواهندداشت.

اینجانب به کتاب ومقالات درخصوص نگهداری ازحیوانات خانگی علی الخصوص طوطی سانان علاقه بسیاری دارم واین اطلاعات راچه بصورت کتابهای چاپی وچه مقالات اینترنتی تهیه ونگه داری میکنم وبهترمیدانم این اطلاعات دراختیارتمام دوستداران حیوانات خانگی براحتی قرارگیردتابهترین نتیجه برای این امرکه هماناشرایط مطلوب وایده عال برای حیوانات خانگی وهمچنین نهایت رضایت ازنگهداری آنهابرای ماست حاصل شود.

اینجانب ازتمامی دوستداران حیوانات خانگی استدعادارم اگرسایت مرجع وکاملی درخصوص طوطی سانان سراغ داریدبه اینجانب هم معرفی کنیدتامن هم ازاطلاعاتش هم برای خودم وهم برای قراردادن روی سایت برای استفاده همه دوستداران حیوانات خانگی  بهره مندشوم.

باتشکرمدیرسایت کاسکو

خسروتهرانی

http:Kasko.vcp.ir

 

مقدمه مترجم علی فرشچی

مرغ عشق طوطی کوچکی است باخصایص وقدرت یادگیری خاص طوطی ها.زیبایی واستعدادپرنده موجب آن شده که علاقمندان زیادی داشته باشدامامتاسفانه بسیاری شناخت واطلاعات لازم رادررابطه بانگهداری این پرنده ندارند.

دراین کتاب به طریقی ساده وعملی تمام مواردمهم درباره مرغ عشق موردتجزیه وتحلیل قرارمیگیرد.نویسنده خانم آنته ولترباقلم شیواوساده خودزندگی وخصوصیات وچگونگی تکثیر-پرورش-تغذیه پرنده راتشریح مینماید.تاریخچه اهلی شدن-بیولوژی-نحوه زندگی پرنده دروطنش استرالیا-بیماریهاونحوه معالجه آنهاوخطراتی که مرغ عشق راتهدیدمیکندونیزخوراک پرنده ازدیگرمباحثی است که دراین کتاب موردبررسی قرارمیگیرند.

نویسنده(خانم آنته ولتر)درتدوین کتاب ازشیوه خاص وظرافت زنانه خویش استفاده مینمایدودرقسمت آخرکتاب استعدادیادگیری وچگونگی به حرف آمدن پرنده بررسی میشود.خلاصه آنکه تمام سوالات مربوط به نگهداری مرغ عشق به شیوه ای ساده موردتجزیه وتحلیل قرارمیگیرد.دراین کتاب ازتجربیات ومعلومات زیست شناسان-دامپزشکان ومتخصصین تکثیروپرورش پرندگان استفاده میشود.

 

مقدمه مولف آنته ولتر

این کتاب به مرغ عشقهااختصاص داردوتقدیم به انسانهایی است که بامرغ عشق زندگی کرده وسعی مینمایندکه دوست ومحافظ خوبی برای اوباشند.ازجوانی پرندگان وخصوصامرغ عشق جزیی اززندگی ام راتشکیل میداده اند.به این طوطی های کوچک سرحال ونحوه برخوردشان بایکدیگرعشق میورزم.امادرطول  زمان آموختم که برای نگهداری مرغ عشق غیرازعلاقه نکات وریزه کاریهای دیگری نیزلازم است.تبادل دایم تجربیات باعلاقمندان دیگروتماس بادانشمندانی که روی پرندگان تحقیق میکنندونیزارتباط بادامپزشکان نشان دهنده آن بودکه مسایل نگهداری مرغ عشق چقدرمتنوع وزیادهستند.به منظورجوابگویی به تمام سوالات ونکات مبهم ازابتدای نوشتن کتاب سوالاتی رابرای صاحبنظران وعلاقمندان فرستادم وازجوابهای دریافتی مواردمبهم وناآشناونیزموردعلاقه مردم مشخص میگردید.ازتمام اشخاصی که باجوابهاوراهنمایی های خوددرتهیه این کتاب به اینجانب یاری نمودن صمیمانه تشکرمیکنم.

ازنتیجه هخ پرسی چنین برمی آیدکه اکثرعلاقمندان ازنحوه معالجه ودرمان بیماریهای پرنده شان عاجزبوده  ونمیدانند چگونه بایستی آنهارادرمقابل خطراتی که درمنزل باآن مواجهندمحفوظ نگه دارند.اغلب اشخاص میخواستندبدانندکه انواع وحشی مرغ عشق چگونه ودرکجازندگی کرده وجه تشابه عملکردورفتارانواع وحشی واهلی درچه بوده واین نکات چه مفاهیمی دارند.اشاره به نتایج برخی ازآمارگرفته شده گویای مطالب زیادی است.باوجودیکه مرغ عشق موردتوجه ترین جانورخانگی بوده ودرهفت میلیون منزل آلمانی واتریشی وسویسی و...بیش ده ها میلیون ازاین پرنده وجودداردهنوزبسیاری بانحوه نگهداری آنها آشنانیستند.بطورمتوسط ازهرسه مرغ عشق خریداری شده تنهایکی به سه سالگی رسیده وتنهادرصدکمی ازمرزپنج سالگی میگذرنددرحالی که مرغ عشق دروطنش بین ده تاچهارده سال عمرمیکند.عدم شناخت وآشنانبودن به خصوصیات طبیعی علت اصلی بالابودن میزان مرگ ومیراین حیوان درمنزل میباشد.این کتاب علاقمندان رادرموردچگونگی نگهداری پرنده یاری مینماید.باکمی توجه ونیزشناخت نحوه زندگی وخصوصیات این حیوان میتوان زندگی مطلوبی رابرایش درمنزل فراهم آورد.به امیدآنکه مرغ عشقی سالم وسرحال که حتی حرف زدن نیزبیاموزدداراشده وخودوخانواده تان توسط پرنده سالهاسرگرم وشادشوید.

 

ازاسترالیابه اروپا

اصل ونسب مرغ عشق ها

 

درگذشته هرگاه درمنزلی مرغ عشقی رادرقفس میدیدم به خودم میگفتم چه حیوان خسته کننده ای که همواره ساکت روی میله ای نشسته است.بازی بازنگوله ویاآیینه توسط منقارش ویاتمیزنمودن خودتنهاحرکتی است که ازخودنشان میدهد.درآن زمان درموردمرغ عشقها چیزی نمیدانستم.

زیست شناس انگلیسی سرجان گلدنیزطوطی های کوچک استرالیای راکه ساعتهاروی شاخه درختان بزرگ نشسته وصدایشان درنمیآیدولی به هنگام صبح یاشب سرحالترمشوندراجانوران خسته کننده نامیده است.بوجوداین سرجان گلدآنقدرنکات جالب توجه درآنها یافتکه چندجفت آنراباخودبه انگلیس برد.دراین زمان اولین اجدادمرغ عشق های خانگی پایه گذاری شدند.تاریخ آن سال 1840 بود.به زودی این جانوران زیباودیدنی درانگلستان موردتوجه خاص وعام قرارگرفتندوهمه مایل به داشتن آن بودند.انسانهای که مایل به داشتن هرچیزکمیاب میباشندازیکطرف وازطرف  دیگروجودگروهی که برخوردشاان بااینگونه مطالب صرفاتجاری ورسیدن به مال ومنال بیشتراست موجب رواج این حیوان درانگلستان واروپاگردید.صدهاهزارازآنهاراگرفته وپس ازهفته هابه وسیله کشتی به اروپافرستادند.علاوه برانگلستان درهلندوبلژیک نیزمنابع درآمدی توسط این حیوان که به صورت کالادرآمده بودایجادگردید.لازم به تذکراست که تنها گروه کوچکی ازآنها سالم به مقصدرسیدندوبقیه درراه تلف میشدند.هربارتعدادزیادی ازآنهارامیگرفتندتاتجارت بهتری نمایند.اماآنقدروقت خودراصرف نمیکردندکه ابتداحداقل شرایط زیست موردنیازآنهارابرای زنده ماندنشان پیش بینی وبرنامه ریزی نمایند.آنهایی که جان سالم به درمیبردنداغلبشان پس ازورودتلف میشدند.درهنگام رسیدن غذای مناسب برای آنهانیزکاملاشانسی واتفاقی بود.رفته رفته باشناخت بهتردرموردتغذیه ونگهداری موفق به اهلی کردن مرغ عشق شدندبدین ترتیب مرغ عشقهای وارداتی به جانورانی سرحالترولی هنوزخجالتی وترسوبدل گشتندآنهامایه غرورصاحبان ثروتمندخودکه برای این کالای وارداتی گرانقیمت ازقاره پنجم مبالغ گزافی پرداخته بودند.

پرنده اهلی شده

بزودی علاقمندان متوجه گردیدندکه مرغ عشقهای ماده درقفس تخمگذاری کرده ولی باوجودمرغ عشق نرتمایلی به بچه دارشدن ندارند.بطوراتفاقی متوجه شدندکه مرغ عشق ماده داخل پوسته نارگیل که نسبت به جثه اش کوچک است گردیده ودرآنجاتخم گذاری نموده وروی تخمهامینشیندوبرخی ازمرغ عشقهای ماده درپوسته نارگیل بچه دارشدندوبدین ترتیب اولین موفقیتهادرامرتکثیرنتیجه گردید.تنهاچندسال پس ازاولین واردات بزرگ مرغ عشق درانگلستان وهلندوفرانسه  تکثیروفروخته شددراین زمان بالاخره شکاروصادرات مرغ عشق ازطرف دولت استرالیاممنوع گرددید.

انسان همدم مرغ عشق

مهمترین اکتشاف بطوراتفاقی حاصل گردید:زمانی که انسان وظیفه والدین پرنده باخودبه عهده گرفت نوزادان دستی پرورش یافته به انسان عادت نموده وبه اووابسته شدند.آنهانگهدارنده خودرامانندیکی ازهمنوعان خودپذیرفته وتمام عکس العمل هاوخصوصیات خودرابه اومنتقل کردند.تابه امروزنیزاین موضوع تغییر نیافته است ازآنجاکه مرغ عشق درطبیعت اجتماعی زندگی میکنددرمنزل نیزعلاقه به زندگی گروهی داشته ومایل است که شب وروزراروی شانه وسریادست انسانی که به اوعادت کرده بگذراند.پرنده به جای تمیزنمودن پرهای همنوعان خود پوست وموهای نگهدارنده خودرابامنقارگرفته وحتی سعی به تغذیه اومینمایدوحتی حالتهای جفتگیری باانسان نگهدارنده مشاهده میشود.فرزندان پرنده وحشی استرالیایی به همدم انسان بدل گشته وحتی انتهای مداددست صاحب خودرابه شاخه درختان ترجیح میدهد.به غذای انسان بیشترازدانه های خوراکی خودعلاقمنداست وبه هنگام خواب ظهرروی بینی اورامناسبترین محل برای استراحت انتخاب میکند.بسیاری ازپرندگان اهلی حالات جالب وقوه درک وهوش سرشاری ازخودنشان میدهندآنهاپیوسته بانگهدارنده خودبازی نموده ورفتارمعینی بااودارند.زمانی که جانوردراثرمعاشرت باانسان صوت های آشنایی ازخودخارج ساخته وحتی کلماتی رابیان نمایدآدمی شدیداتحت تاثیرقرارگرفته وابتداباورش نمیشود.قدرت یادگیری وصحبت کردن طوطی های کوچک همانندانواع بزرگ نکته ای تازه وجالب برای انسان بود(مراجعه شودبه فصل مربوط)ولی این حیوان واقعابرخی کلمات جمله هاوترانه های کوتاه وسوت زدن وتقلیدصوتهای مخصوص رایادمیگیرد صددرصداین عملکردموجب بیشترموردتوجه قرارگرفتن مرغ عشق گردید.علاوه برآن نگهداریش نیزآسان است وپرنده تمیزی بوده وبه خوراک کمی نیازداردوتنهابه قفسی کوچک که بهای چندانی نداردنیازمنداست.متاسفانه بسیاری ازمبتدیهابه ارزش واقعی پرنده خودواقف نیستندوتنهازمانیکه عمیقاروی جانورکارکرده وصرف وقت نمایندشخصیت وقدرت یادگیریش نمایان میشود.دارابودن شخصیت درموردمرغ عشق نیزمصداق داردزیراهرکدام دارای عملکردورفتارمعینی بوده وبه چیزی علاقه مندویانسبت به چیزدیگری بی علاقه اند.مرغ عشقهاازنظرشکل ظاهرنیزباهم تفاوت عمده دارندوقدرت صحبت کردن راهم درهرمرغ عشقی نمیتوان یافت .

مرغ عشق وخویشاوندانش

ازجنبه نظرسیستم زیست شناسی مرغ عشق در تقسیم بندی زیرقرار می گیرد:

دسته پسیتاسیفرم :(psittaciformes)

خانواده ملوپسیتاکوس:(melopsitacus)

نوع اوندولاتوس: ( undulates)

طوطی کوچک پهن از نزدیکترین اقوام مرغ عشق در استرالیا و برخی انواع آن در نیوزیلند و جزایر نزدیک آن زندگی می کند. انواع دیگر نزدیک به مرغ عشق نظیر نوع دم مثلثی در آمریکای جنوبی زیست می نماید. اما وطن مرغ عشق قاره استرالیاست . مرغ عشق در استرالیا به منزله کلاغ و گنجشک در ایران است.

نام گروهش ملوپسیتاکوس به مفهوم طوطی آوازه خوان بوده و به این خاطر انتخاب شده که ضمن مست شدن چهچهه زیباییرت سر میدهد. نام لاتین دوم یعنی اوندولاتوس که اسم نوع است به مفهوم موج دار بوده و بدین خاطر انتخاب گردیده که پرهایش رنگ آمیزیی موجی دارند.لذا در بسیاری از کشورها آنرا " موج گونه یا موجی" نیز می نامند.در انگلستان مرغ عشق را   بجریگار (Budgerigar) یا بجریگا (Budgerygah) می نامند. این نام را مرغ عشق از وطنش استرالیا با خود به انگلستان برده است .

ریشه این کلمه از آنجا منشعب می شودکه بومیان استرالیا آنرا بجریگا(Bedgerigah) یابتچریگا(Betcherrygah)می نامیده اند. مفهوم آن خوراک خوب بوده است و یاد آوری آنست که این را در گذشته کباب نموده و می خورده اند.

اندازه و شکل ظاهری

مرغ عشق وحشی استرالیایی قدری از انواع پرورشی اروپایی که طولش از منقار تا انتهای دم به 16 تا 20 سانتی مترمی رسد کوچکتر می باشد . رنگ طبیعی مرغ عشق سبز چمنی است . بدین خاطر در گذشته مردم هلند آن را موجی چمنی می نامیده اند . در حقیقت انتهای پشت ,سینه و شکم جانور سبز می باشد . پشت سر ,بالای شانه و روی بال هایش زرد رنگ توأم با خطوط موجی شکل سیاهی است . دو پر طویل وسطی دم که نیمی از کل طول بدن جانور را شامل می شود, آبی تیره اند. پرهای دم لایه، لایه روی هم قرار دارند. پرهای میانی دم سبز بوده ودارای نوار عرضی زرد رنگی می باشد. صورت مرغ عشق تا گلو زرد روشن است .در انتهای صورتش لکه های بنفش رنگی که ریش نام دارند به چشم می خورند. پس ار آنها در دو طرف سه خال سیاه دیده م شود بزرگی این خالها باندازه سر میخ های کوچک است . دور سیاهی چشمشان نوار باریک سفیدی ملاحظه می شود.پلک از پائین به طرف بالا جمع شده و چنان نازک و ظریف است که سیاهی چشم جانور در حال خواب قابل رویت خواهد بود. مرغ عشق نیز منقاری مشابه سایر طوطی ها داشته و اندازه آن متناسب بدنش می باشد . انتهای منقارش انحناء داشته و منقار فوقانی بزرگتر بوده  وقسمت زیرین راکه پهن تر و کوتاه تر است می پوشاند. معمولا رنگ منقار خاکستری روشن و شبیه کرمی قطور بوده و رنگ آن بنفش تیره است.

اختلاف جنسیت

در قسمت بالای منقار دو سوراخ بینی روی پوست صافی مشاهده می شود. رنگ این پوست در نوع نر آبی تیره و درماده آبی روشن ،قهوه ای یا متمایل به قهوه ایست. این مشخصه واضح ترین نکته برای تشخیص اختلاف جنسیت می باشد. رنگ آبی این پوست همواره در نرهای بالغ به وضوح قابل تشخیص است ،اگر چه که در نرهای ضعیف تر و یا مریض قدری مات می شود. رنگ پوست  بینی در نرهای مسن قهوه ای شده و شکافهایی در آن هویدا می گردد. برعکس رنگ پوست بینی ماده ها متفاوت بوده و در جوانی و ضمن بچه دار شدن صاف و روشن تر است . پس از این مرحله مجددا تیره تر و چروک دار می گردد.

پاو انگشتان مرغ عشق هایی که رنگ طبیعی دارند بزرگتر بوده و از پولک های ریز قهوه ای-خاکستری پوشیده شده است. از چهار انگشت پایش دو تابه طرف جلو ودوتا ی دیگر به طرف عقب متمایل می باشند.این نکته معمولا در تمام پرندگانی که به اصطلاح می خزند ،مشاهده می شود.

رنگ ها و فرمهای دیگر

به خاطر داشتن رنگ های متنوع و نیز علاقه به پرورش در مراکز تکثیر سراسر جهان مرغ عشقهایی به رنگ های مختلف تولید شدند. در نمایشگاهها دوران مخصوص انواع پرورش یافته را ارزیابی نموده و پس از جمع آوری امتیاز ها بدانهاجایزه هم می دهند.انگلستان مرکز تکثیر حیوانات وگونه های خاص آنها ،محل انتخاب بهترین مرغ عشق هم بوده و هست. استاندارد قابل قبول بایستی از نظر فرم بدن ،رفتار، پرها،رنگ آمیزی و نقشه پرها امتیازات خاصی را بدست آورد. در نمایشگاه زیباترین مرغ عشق ها ولی به ندرت سرحال ترین آنها را می توان مشاهده نمود. رنگ هائی نظیر: سبز روشن ،سبز زیتونی،سبز تیره، سبز خاکستری ،آبی کوبالت، آبی آسمانی،آبی تیره،بنفش،خاکستری ، زرد، سفید،سبز کدر ،آبی کدر،و ترکیباتی  نظیر: چهره زرد، بال زرد، بای سفید ، بال خاکستری یا رنگ قوس و قزح نیز تکثیر یافته اند. علاوه براین تقسیم بندی  ، مرغ عشقها را توسط مشخصات دیگرشان نظیر بلندی بال که در بازار آنرا هارله کین:( hale-kine) می نامند نیز ارزیابی می کنند . انواعی وجوددارند که شکل موجی پرهایشان به شکل7 است(اوپالین)لوتیونها-(luti-ons)مرغانی زرد رنگ با چشمانی سیاه یا قرمز رنگ می باشند. آلبینوها(Albinos) برعکس سفید رنگ با چشمانی قرمزیا سیاه رنگ هستند . نوع حلزونی دارای دو رنگ نواری روی سینه و شکم خود می باشند. در اینجا تنها جزئی ار انواع پرورشی مورد بحث قرار گرفت.

تدابیر مقدماتی قبل از خرید

نگهداری به صورت انفرادی یا جفت:کدامین به نحوة زندگی شما تطابق بیشتری دارد؟

بایستی قبل از رفتن به فروشگاه ویا مراکز پرورش بررسی لازم را در مورد نگهداری پرنده به صورت انفرادی یا جفت انجام دهید . درصورتیکه در طول روز خارج از منزل هستید، یک جفت مرغ عشق برایتان مناسب تر می باشد. جانور انفرادی در صورت تنها ماندن مداوم ، تلف خواهد شد.مرغ عشق ها جانوارانی اجتماعی هستند که دروطنشان استرالیا به صورت گروهی زندگی می کنند. لذا آنها نیاز به معاشرت با همنوعان خود ویا انسانی که مقش همنوع را ایفاء نماید ،دارند.

نگهداری جانوربه صورت انفرادی، تنها زمانی صحیح است که وقت زیادی را صرف او نموده وعلاقمند باشید که حرف زدن را بیاموزد( انتخاب نوع نر یا ماده اهمیت چندانی ندارد)این بدان معنی است که بایستی اوقلت بیشتری را صرف او نمائید ( نه تنها بدین خاطر که حرف زدن یا سوت زدن بیاموزد) . در صورتیکه مرغ عشقی بین گروهی از همنوعان خود متولد شده و جوانی راهم با آنها به سر برد  ، به سختی به انسان انس خواهد گرفت. در این صورت رابطه حیوان و صاحبش حداکثر آنقدر نزدیک خواهد شد که پرنده خجالت و ترس زیاد را نسبت به او ازدست داده و اورا به عنوان غذا دهنده به رسمیت می شناسد.

اشخاصی که مرغ عشق را به صورت گروهی باجانوارن دیگر نگهداری می کنند ،از لذت تنوع خاص آن بهره مند می شوند.قناری و پرندگان تقریبا هم جثه مرغ عشق برای این کار مناسب تر هستند. بسته به سلیقه خود مرغ عشقی را از فروشگاه ویا محل پرورش خریداری میکنید ،شاید رنگش و یا شاید هم سر حالی یا خوش فرم بودنش جلب نظرتان را نماید.با وجودیکه موضوع نر یا ماده در ابتدا اهمیت چندانی ندارد اما شناسایی نوع نر از ماده بسیارسودمند خواهد بود .

این نظریه رایج که معمولا نرها زود تر از ماده ها اهلی می شوند ، تا به حال توسط خود من تجربه نشده است. اینجانب نرها و ماده هائی رامی شناسم که از نظرقوه تکلم و میزان  اهلی شدن با هم برابرند. اما ماده ها در یک چیز با نرها اختلاف دارند: تمایل آنان به گاز گیری اشیاء بیشتر بوده و دائما محیط خود را برای ساختن لانه بررسی کرده و کوشش به داخل شدن به هر شیئی می نمایند. البته این تمایل برای مدت معینی وجود داشته و در صورتیکه مکان مناسبی پیدا نکنند ، فعالیت برای لانه سازی و بچه دار شدن را متوقف خواهند ساخت. به منظور احتیاط وبرای اینکه لوازم منزل از جانب پرنده محفوظ بماند ، میتوان قطعه ای از شاخه درختان را برای گاز گیری در قفس  گذارد. غیر از این ، تفاوت عمده ای بین نر و ماده ، وجود ندارد.می توان مرغ عشق نر و یا ماده را نگهداری نموده و مطمئن باشید که پس از چندی ترسش ریخته و احتمالا حرف زدن می آموزد. اما این احتمال  نیز وجود دارد  که مرغ عشق شما ترسوو خجالتی باقی بماند و از صدایش برای بیان کلمات استفاده ننماید .

 نکته قابل ملاحظه آنکه از رفتار و عملکرد مرغ عشق ها عمدتاً از زمان تولد تا زمانیکه پر در می آورد وابسته است . در صورتیکه مرغ عشق جوانی از صاحبش تجربه بدی داشته باشد ، تنها زمانی حالت عادی به خود می گیرد که نگهدارنده قادر به جلب اطمینان خاطر او ، آنهم با صبر و حوصله گردد. این امر را اینجانب با دو مرغ عشق خود تجربه نموده ام.

تشریح خصوصیات مانکی و مینی ( دو مرغ عشق)

مانکی مرغ عشقی نر را برای آشنایی پرنده را به پدر پیرش هدیه دارد. از محلی خریدم که برادر زاده ام ماکسی را انتخاب کرد. دو جانور خواهر و برادر نبوده ولی در شرایطی برابر پرورش یافته بودند . ماکسی سفید رنگ و از جمله هارله کین ها به شمار می رفت . مانکی مرغ عشقی معمولی به رنگ آبی کبالت  بود.از ماکسی به خوبی نگهداری می شد و بسیار مورد توجه اطرافیان بود. او جانور کوچک سرحالی بود که به خاطر علاقه زیاد به داشتن تماس با اطرافیان قدری خشن به نظر می رسید. او حرف زدن نمیدانست ولی سوت زدن را به خوبی فرا گرفته بود.

بر عکس مانکی در آشپزخانه قدیمی پدر پیر قرار داشت و به او سر وقت خوراک و آب می دادند،اما مورد توجه خاص قرار نمی گرفت . لذا مانکی در ابتدا تماسی با انسان بر قرار ننمود. پس از مدت کوتاهی پدر پیر در گذشت و کسی در خانواده نگهداری از مانکی را به عهده نگرفت . لذا من نگهداریش را قبول کردم. در روزهای اول له او نزدیک نمی شدم. جانور وحشت زده در گوشه ای می لرزید.با خانمی در امر پرورش مرغ عشق فعالیت داشت، مشورت کردم . او عقیده داشت که این مرغ عشق دیگر کاملا اهلی نمی شود ، زیرا هفته های حساس زندگی اش را پشت سر گذاشته است. او به من پیشنهاد کرد که برای امر تکثیر مانکی را به او دهم. اما از آنجا که دلم به حال حیوان کوچک می سوخت ،پیش خود نگهش داشتم.سعی نموده که پیش من به حیوان خوش بگذرد و تلافی گذشته در آید. مانکی با وجود ترسو بودن و عدم تمایل به برقراری تماس، به جانوری اجتماعی وسر حال بدل گردید.

پس از چندی تصمیم گرفتم ، برای مانکی مرغ عشق ماده ای تهیه کنم . برای این منظور به مرکز پرورشی مراجعه کردم  در میان انبوه مرغ عشق های ماده که به گوشه ایی پناه برده بودند ، پرنده آبی زردی جلب نظرم را گرفت. پرهای پشت و پس سرش ریخته بود . به جای آنها نقاط مجروحی جلب توجه می کرد. پرورش دهنده توضیح داد که والدین این پرنده به خاطر تخم های جدید خود او را زده و زخمی کرده اند. وی اضافه نمود که این پرنده جان سالم بدر نخواهد برد ، زیرا هنوز قادر به خوردن نیست .

به همین خاطر مینی ( اسم تورا مینی گذاردم) را انتخاب کردم. دو روز و شب پیاپی هر سه ساعت یکبار او را تغذیه کردم پس از آن مانکی این ماموریت را به عهده گرفت .

مدت پنج سال است که مینی نزد من زندگی می کند و به پرنده جاافتاده و مستقلی تبدیل شده است .

شاید توسط این مثالهای  کوتاه ، نقش نگهدارنده ، برای از بین بردن تجربیات بد مربوط به گذشته در مرغ عشق ها قدری روشن می گردد. نتیجه دیگری که می خواستم بگیرم این بود که نگهداری از جفت بهتر است.

نر یا ماده؟

در صورتی که مرغ عشق شما اکثر اوقات تنها بوده و فرصت سرو کله زدن با او را نداشته باشید و امکان پرواز آزاد برایش مهیا نباشد، توصیه می نمایم که برایش جفتی تهیه کرده و آنها را در قفس بزرگی بیاندازید. در صورتیکه فضای آنها کوچک باشد ،احتمالا جنگ و نزاع در خواهد گرفت. قرار دادن دو نر با دو ماده نیزدر یک چنین قفسی بدون ایجاد مسئله امکان پذیر خواهد بود. در صورتیکه دو پرنده هم جنس را در قفسی قرار دهیم ، یکی نقش نر و دیگر نقش ماده را به عهده گرفته و همان رفتار را از خود نشان می دهند.کونراد لورنس (konrad lorens) این رفتار رادردو کلاغ زاغ بیان می نماید. آنان حرکات جفت گیری را نمایان ساخته و کلاغ زاغ بزرگتر نقش نر را و دیگری عملکرد ماده را به عهده می گیرد. زمانی که پس از چندی کلاغ نر بین آن دو رها گردید ، کلاغ ماده بزرگ که تاکنون نقش نر را به عهده داشت ، تغییر ماهیت داده و فوراً رفتار ماده را به خود  گرفته و جفت گیری واقعی شروع می گردد. مطمئنا تا زمانیکه شبیه این آزمایش روی مرغ عشق ها انجام نشود ، نمی توان با قاطعیت جزئیات این رفتار را برای آنها نیز صادق دانست. اما به هر تقدیر مشابه آنها اتفاق می افتد.

در صورتیکه علاوه بر دوست بودن با مرغ عشق خود ، خصوصیات دیگرش نیز برایتان جالب باشد ، برایش جفت مناسبی انتخاب کرده و به منزل ببرید . دراین صورت بازی ها عاشقانه و جفت گیری آنها رااز نزدیک تجربه خواهید کرد ( رفتار که در طبیعت به ندرت و آنهم تنها قسمتی ا آن قابل ملاحظه می باشد)نکته قابل توجه آنکه:در صورتی که ابتدا با تنها مرغ عشق خود دوست شده و اعتمادش را جلب نموده و حتی به حرف زدن وادارش ساخته باشید ، این خصایص در حضور جفت نیز به قوه خود باقی می ماند.

مرغ عشق به چه چیزهایی نیازمند است ؟

بهتر آنست که ابتدا تمام وسایل و تجهیزات مورد نیاز را خریده و محل قفس را نیز تعیین نموده و سپس اقدام به خرید مرغ عشق دلخواه خود کنید . معمولا حیوان را داخل پاکت یا جعبه ای به شما تحویل می دهند که در آن وحشت زده است . لذا  او را سریعاً به منزل آورده و از زندان کوچکش رها سازید . در صورتی  که قفس با  تجهیزات  داخلش و نیز آب و غذا آماده باشد ،حداقل صدمه به جانور وارد می آید.

محل مناسب قرار دادن قفس

پرندگان محیط اطراف خود را به دقت شناخته و بدان انس می گیرند. محیط اطراف را به عنوان منطقه خود قلمداد نموده و در  صورتی که از آن دور شودند برایشان نا مطلوب است . بنابراین مرغ عشق از ابتدا به محل ثابتی که شب و روز در آنجا قرار گیرد نیاز مند می باشند . این محل بایستی روشن ، و حتی الامکان ساکن بوده و دید خوبی داشته باشد . بنابراین محل تاریک و یا پشت پنجره ای که ساعتها زیر تابش  نور خورشید است و یا نزدیک شوفاﮊ مناسب نمی باشد . نقاط پر رفت آمد منزل نیز برای این منظور مساعد  نیست . وزش باد ویا محلی که هوا در آن جریان داشته باشد موجب بیماری  و مرگ حیوان می گردد.

علاوه بر آن پرنده بایستی از قفس خود به محیط اطرا ف چنان مسلط باشد که بدون قرار گرفتن در مرکز فعل و انفعالات در ارتفاع و فاصله ایی کافی از آن واقع شود(جانور در طبیعت نیز روی درختان طویل بسرمی برد). طبیعتش می گوید که خطر اورا از بالا و هرآنچه که در بالای سرش باشد ، تهدید می نماید . نزدیک تلویزیون و رادیو نیز محل مناسبی نیست،زیرا پرنده مانند بچه های کوچک در شب به استراحت و محل ساکتی نیاز مند می باشند. بهتر آن  خواهد بود که یک طرف قفس را بپوشانید تا پرنده از پشت احساس امنیت نماید . در صورتی که محل مساعدی تدارک دیده ،اما میز مناسبی نداشتید ، بایستی به فکر تهیة پایه مخصوص باشید .

معمولا پایه های آماده مقاوم بوده و میتوان آنها را به سادگی تعبیه نمود . حال که مسئله پایه قفس را مطرح نموده ام ،دو نمونه از تجربه شخصی خود را در این باره بیان می نمایم:قدری زحمت خود را بیشتر کرده و کف قفس را نیز به پایه محکم کنید . معمولا کف توسط دو گیره فلزی به میله های قفس متصل می شود. گیره ها قسمت بالای کف را گرفته و آن را در بار کم نگه می دارد . اما تکانی کوچک موجب باز شدن یک گیره شده و کف قفس به زمین خواهد افتاد .نتیجه آن ترسیدن حیوان و شما و کثیف شدن اتاق خواهد بود. از این اتفاق می توان جلوگیری به عمل آورد. این جانب با دوختن دو صفحه پهن فلزی به قطعه ای لاستیک و محکم کردن آن روی دو میله مقابل ، این مسئله را حل نمودم به این ترتیب نوار لاستیکی کف قفس را فشار داده و نگه  می دارد .

نکته  دیگر در مورد استفاده از قفسهای پایه دار آن است که پیچ اتصال میله به پایه در اثر نقل مکانهای پی در پی هرز شوده و غیر از نوسانات نامطلوب احتمالا منجر به سقوط قفس میگردد. لذا دائماً آن را کنترل نموده و محکم سازید . قفس را میتوان توسط پیچ یا میخ به دیوار محکم نموده و یا در طاقچه قرار داد .

قفس های نا مناسب

برای اغلب  انسان ها واﮊه قفس تاثیر مطلوبی ندارد، زیرا یاد آور  زندان است . اما مرغ عشق شما از قفس خود برداشتی دیگر دارد . برای او قفس محل زیست مناسب ، پناهگاه ، خواب گاه و محل یافتن خوراک می باشد . تنها بایستی قفسی مناسب و بدون تجهیزات غیرضروری  که مناسب حال مرغ عشق باشد انتخاب نمایید . ابتدا اندازه قفس : با وجود علاقه به پرواز ، پرنده ترجیح می دهد که برخی از روزها را در قفس به سر برد . لذا قفسی را انتخاب می نماییم که حتی الامکان بزرگ بوده و امکان بال زدن و بال دادن پرها برایش فراهم باشد و نیز بتواند به راحتی از گوشه ایی به گوشه ای دیگر برود. به هر حال فضای قفس بایستی چنان بزرگ باشد که با قرار دادن جفت با کمبود جا مواجه نباشید . اندازه قفس به طول 100سانتی متر ، عرض 50 سانتی متر و ارتفاع 80 سانتی متر باشد . در هر صورت قفسی چهار گوش که طولش از ارتفاعش بزرگتر باشد مناسب تر است .

هرچه قفس کوچکتر باشد ، بیشتر به عنوان محل خواب و خوراک مورد استفاده قرار می گیرد . لذا بایستی به هنگام روز درش را باز نموده و امکان رفت و آمد آزاد را برای پرنده فراهم سازید( البته پس از تربیت های لازم) .بسته به امکانات و ضرورت میتوان پرنده را داخل اتاق کوچک و حتی قفسش محدود ساخت .قفسهای زیبای چوبی با میله های فلزی و دیوار چوبی پشت متاسفانه کمتر عرضه می شوند .

 علاقه مندان میتوانند خود اقدام به ساختن چنین قفسهایی به اندازه های دلخواه نمایند.قفس های ساخت کارخانجات به رنگ ها و فرم های مختلف عرضه شده ، معمولاً برای هر نوع سلیقه ای وجود دارد. شیکی و ظاهر قفسبرای پرنده اهمیتی ندارد. مهم اندازه و قابل استفاده بودن آنست. مرغ عشق پرنده ایست که علاقه به خزیدن و بالا رفتن دارد. لذا بایستی امکانات لازم را برای انجام این کار برایش فراهم ساخت. میله های فلزی یا چوبی عرضی و طولی با سطح خارجی صاف برای این منظور ضروریست. علاوه برآن میتوان از تابهای مختلف و وسائل بازی و سرگرمی نظیر آئینه و زنگوله نیز برای متنوع ساختن زندگی پرنده استفاده نمود. کف قفس را کشوئی ساخته و یا صفحه ای روی آن قرار می دهند که هر چندمدت یکبار قابل تمیز کردن باشد. در انتهای این کشو ظروف آب و غذا قرار داده می شوند. معمولاً این ظروف دارای پوششی هستند که از مخلوط شدن خوراک با کثافات جلوگیری به عمل می آورد.مرغ عشق های جوان معمولاً از این ظروف وحشت داشته و ممکن است نزدیک آنها گرسنه بمانند.لذا در ابتدای امر قدری دانه را در کف قفس بریزید تا جانور کم ک


نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است پس از تائید مدیر نمایان شود.
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنید  1. هیچ نظری ثبت نشده است

    شما اولین نفر باشید !

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA Image Reload Image